Zweeds onderzoek laat zien dat gelijk met onze technologische ontwikkeling er nieuwe aandoeningen zijn bijgekomen. Ook is het aantal allergische aandoeningen de laatste paar jaar vervijfvoudigd. Naast lucht, water en bodemverontreiniging zijn er sterke aanwijzingen dat de toenemende straling in en om onze woning wel eens een zeer belangrijke ziekteveroorzaker zou kunnen zijn.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een duidelijk verband is tussen verschillende aandoeningen en elektromagnetische velden.

Naast thermische effecten zijn de volgende effecten wetenschappelijk aangetoond.

Effecten op het zenuwstelsel

 • onwel bevinden
 • moeheid
 • nervositeit
 • hoofdpijn
 • schrikachtigheid
 • tintelingen
 • concentratiestoornissen
 • rusteloosheid

Effecten vermoedelijk samenhangen met schade aan erfelijk materiaal

 • Meer kans op hersentumoren (astrocytomen) bij mobiel bellen
 • Chromosoomveranderingen GSM gebruikers
 • Toename lymfomen bij blootstelling aan GSM straling
 • DNA breuken gevonden bij lage dosis
 • Sterke epidemiologische aanwijzingen voor relatie tussen hoogspanningsleidingen en kans op kinderleukemie
 • Op 8 sepember 2007 is een onderzoek gepubliceerd waarin duidelijk naar voren komt dat GSM telefonie aantoonbare hersenschade veroorzaakt. Geheugenverlies en andere Alzheimer-achtige verschijnselen zijn op redelijk korte termijn, d.i. intensief gebruik voor minimaal een jaar, aan te tonen. Voor de schadelijke effecten op de langere termijn moeten we nog even geduld hebben.

Recent Belgisch onderzoek (2008) toont aan dat er na 5 minuten GSM straling van uw mobieltje er aantoonbare biologische effecten in de cellen optreden. De onderzoekers hebben ratten blootgesteld aan deze straling en hun levensverwachting nam met meer dan 50 % af. Voor ons mensen zou dat betekenen dat wanneer een kind van 12 een GSM telefoon krijgt of aanschaft, en elke dag een half uur belt, een grote kans zou lopen niet veel ouder te worden dan 50 jaar.

Jaarlijks overlijden er 6000 mensen door het inademen van fijn stof deeltjes. De concentratie deeltjes is het grootst in de buurt van hoogspanningsleidingen. Het elektromagnetisch veld wat door de hoogspanningsleidingen wordt geproduceerd is hierboven in het oranje afgebeeld. Verblijf binnen deze zone geeft aantoonbare schade voor het lichaam. Wanneer leidingen onder de grond gelegd worden is het schadelijke effect minimaal.

Kinderen nemen 60 % meer straling op dan volwassenen. De tijd die nodig is om van GSM/DECT schadelijke gevolgen te ondervinden is bij volwassenen vastgesteld op 1,5 - 2 uur. (ook al zijn er direct aantoonbare gevolgen in het bloed na enkele minuten bellen) Kinderen zouden dus dagelijks niet langer moeten bellen dan 30 minuten.

Ter overweging het volgende

Het is verbazend dat onze overheid niet terughoudender is met het verlenen van vergunningen voor plaatsen van zendmasten. Anders dan bij voedingsmiddelen en andere technologieën is niks van te voren grondig uitgezocht op mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Men wordt  tegen zijn of haar zin in min of meer als proefkonijn door onze overheid, gebruikt. Dringende adviezen t.a.v. terughoudendheid met plaatsing van stralingsmasten, gegeven door wetenschappers met veel kennis over stralingsvelden en de negatieve biologische gevolgen daarvan, hebben de verantwoordelijke ministers en ministeries bereikt. Over de schadelijke gevolgen van hun beleid zijn zij uitgebreid geïnformeerd. De verantwoordelijke bestuurders zeggen dat er onderzoeken zijn die het tegendeel beweren. Dat deze onderzoeken voornamelijk gefinancierd en gepubliceerd zijn door de GSM fabrikanten en andere belang hebbende, vindt het ministerie niet ter zake doende.

Met de BIOCOM OPTIMA PLUS is het mogelijk de stralingsbelasting welke uw lichaam heeft opgenomen te verwijderen. Helaas is het niet altijd meer mogelijk om de toegebrachte schade geheel te herstellen. Dat ligt aan hoe groot de schade is of wat het is.